Cogitatio Mea

14 tekstów – auto­rem jest Co­gita­tio Mea.

Naj­większym cier­pieniem jest nie miłość stra­cona, lecz miłość niepożegnana. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2013, 23:03

Ko­lej­ny od­dech jest nową his­to­rią Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lipca 2013, 07:15

Po­dob­no naj­większy ból przeżywa­my pod­czas pier­wsze­go od­dechu... da­lej jest już tyl­ko życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2013, 15:12

Przez la­ta spędzo­ne na bois­ku, nau­czyłem się jed­nej rzeczy:

Strze­laj bram­ki, a będą Cię kochać. Broń bram­ki, a będą mieć do Ciebie naj­większy szacunek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2013, 14:12

Łzy ko­biety są naj­większą po­rażką mężczyzny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 grudnia 2012, 02:24

Wyrze­kając się swoich prag­nień, wyrze­kamy się człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 grudnia 2012, 04:44

Nie jest łat­wo po za­gubieniu siebie i upad­ku ducha. By­wa, że cza­sem trze­ba bar­dzo moc­no upaść na ziemię, by z niej się pod­nieść, ot­rze­pać z kurzu i jeszcze prędzej dojść do ce­lu podróży. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2012, 13:19

W ciężkich chwi­lach mil­cze­nie jest bo­leśniej­sze od naj­smut­niej­szych słów. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 listopada 2012, 00:32

Najgłębsze emoc­je ma­lują się na twarzach ludzi o spuszczo­nych głowach... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2012, 15:26

Nie słowa, lecz czy­ny miarą człowieka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 listopada 2012, 01:04

Cogitatio Mea

Zeszyty
  • Collectio Verba – zbiór ciekaw­szych myśli, afo­ryzmów, aneg­dot i wier­szy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cogitatio Mea

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność